Regulamin sklepu internetowego spokey.pl

Spokey spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (kod 40-203) przy al. Roździeńskiego 188C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142316, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, o kapitale zakładowym wynoszącym 3 600 000,00 zł, wpisany w VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO posługująca się numerem podatkowym NIP 731-11-59-686 oraz numerem statystycznym REGON 471323630, posiadająca adres e-mail: sklep@spokey.pl, nr tel.: +48 32 317 20 62, dalej zwana Sprzedawcą, udostępnia niniejszym Serwis Internetowy w postaci SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP SPOKEY, dalej zwanego Sklepem, który działa i jest prowadzony pod adresem http://spokey.pl na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.


 Postanowienia ogólne i podstawowe informacje o sklepie.
 1. Użytkownicy Serwisu (Klienci) mogą kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu, przy wykorzystaniu formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem https://spokey.pl/kontakt/, lub przesyłając zapytania na adres: sklep@spokey.pl lub przy skorzystaniu z numeru telefonu kontaktowego 32 317 20 62.
 2. Użytkownicy Serwisu mogą, na zasadach określonych tym Regulaminem lub powszechnie obowiązującego prawa, przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość, kupować, z obowiązkiem zapłaty, Towar dostępny w Sklepie, a także korzystać ze Sklepu i wszystkich udostępnionych za jego pośrednictwem funkcjonalności.
 3. Przed dokonaniem zakupów Klienci powinni zapoznać się z zasadami funkcjonowania Sklepu określonymi w niniejszym Regulaminie i Polityce Prywatności.
 4. Z założenia Sklep jest dostępny dla Klientów przez 7 dni w tygodniu i przez 24 godziny na dobę, jednak ze względu na ograniczenia techniczne, Sprzedawca nie gwarantuje stałej lub nieprzerwanej dostępności strony internetowej Sklepu.
 5. Sklep realizuje dostawy wyłącznie na terytorium Polski.
 6. Klient może w każdym czasie pobrać ze strony https://spokey.pl/regulamin aktualną wersję Regulaminu.
II
  Informacje o towarach i cenach.
 1. Sprzedawca zapewnia, że podstawowe wymagane przepisami prawa informacje o Towarach zamieszczone są w języku polskim, na karcie danego produktu.
 2. Użytkownicy Serwisu mogą, na zasadach określonych tym Regulaminem lub powszechnie obowiązującego prawa, przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość, kupować, z obowiązkiem zapłaty, Towar dostępny w Sklepie, a także korzystać ze Sklepu i wszystkich udostępnionych za jego pośrednictwem funkcjonalności.
 3. Ceny Towarów zamieszczane przy opisie Towarów, są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT w obowiązującej stawce).
 4. Odrębnie, w zakładce "Warunki dostawy" są podane ogólne koszty dostawy Towaru na terenie Polski, wg cennika przewoźnika (koszty dostawy nie są wliczone w cenę Towaru). Na koszt dostawy składa się cena dostarczenia towaru i opłata związana z wybranym przez Klienta sposobem zapłaty. Koszty związane z oznaczonym sposobem płatności odpowiadają opłacie ponoszonej przez Sklep w związku z wybranym przez Klienta sposobem płatności.
III 
 Zamówienia i dokumenty potwierdzające sprzedaż
 1. Klientem Sklepu może być: osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych - na warunkach określonych w kodeksie cywilnym, osoba prawna albo podmiot nieposiadający osobowości prawnej, któremu właściwe przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
 2. Sprzedawca wyłącza możliwość złożenia zamówienia przez telefon. Zamówienia mogą być składane przez stronę internetową Sklepu po zalogowaniu się Klienta zarejestrowanego w serwisie, a także bez konieczności logowania się Klienta w Serwisie i bez konieczności rejestracji konta w Serwisie.
 3. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest w języku polskim, w następstwie złożenia przez Klienta zamówienia Towaru dostępnego w Sklepie (kliknięcia przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty"). Kliknięcie tego przycisku potwierdza, że Klient przyjął ofertę Sprzedawcy, zapoznał się z głównymi elementami umowy sprzedaży, zrozumiał i zaakceptował ich treść.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności on-line (szybkim przelewem elektronicznym ) i niedokonania płatności zgodnie z Regulaminem serwisu realizującego te płatności (PayU), dostępnym po kliknięciu TUTAJ, zawarta umowa sprzedaży wygasa.
 5. Klient składając zamówienie bez logowania lub rejestracji w Serwisie winien wskazać wszystkie dane wymagane do prawidłowej realizacji zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za wskazanie błędnych danych, w szczególności adresu dostawy Towaru.
 6. Po skutecznie zakończonej procedurze składania zamówienia, Klient na udostępniony adres e-mail otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia i danych o zamówieniu. Sprzedawca potwierdzi w tym trybie istotne warunki umowy, prawo i warunki odstąpienia od umowy w przypadku sprzedaży na rzecz konsumenta i poinformuje o statusie złożonego zamówienia.
 7. Sklep dostarcza Klientowi dokument potwierdzający sprzedaż- fakturę imienną (chyba że Klient zażąda dostarczenia Faktury VAT) w formie elektronicznej na podany podczas składania zamówienia adres e-mail.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia możliwości zakupu towaru przecenionego/ promocyjnego na jedną osobę podmiot gospodarczy. Liczba sztuk na osobę/ podmiot nie może przekraczać 10 sztuk.
 9. Towar pozostaje zarezerwowany do momentu opłacenia zamówienia przez 5 dni od dnia rozpoczęcia jego realizacji.
IV 
 Dostawa zakupionego towaru
 1. Dostawa Towaru realizowana jest na adres na terytorium Polski, wskazany w zamówieniu Klienta, za pośrednictwem General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. (dalej zwanej GLS lub "kurierem") z siedzibą w Komornikach lub przez InPost S.A. z siedzibą w Krakowie. Klient wyraża zgodę na udostępnienie kurierowi, którym Sprzedawca posłuży się przy dostawie Towaru przeznaczonego dla Klienta, danych teleadresowych Klienta, w tym adresu e-mail oraz nr telefonu kontaktowego Klienta w celu usprawnienia procesu skutecznego doręczenia przesyłki zawierającej zakupiony przez Klienta w Sklepie Towar.
 2. Na okres dostawy Towaru składa się czas realizacji zamówienia (kompletowania i pakowania Towaru, dokonania płatności, wystawienia dokumentu potwierdzającego sprzedaż, zamówienia kuriera) oraz czas dostawy przesyłki przez kuriera. Okres dostawy Towaru wynosi łącznie do 10 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia (przy zamówieniach płatnych za pobraniem) lub od dnia zaksięgowania wpłaty Klienta na rachunku Sprzedawcy (przy zamówieniach płatnych za pośrednictwem płatności on-line), przy czym Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zamówiony przez Klienta Towar został dostarczony w terminie 2 dni roboczych od - odpowiednio- dnia złożenia zamówienia/dnia zapłaty, w myśl powyższego zapisu.
 3. Jeżeli Towar nie może być dostarczony w powyższym czasie, niezwłocznie, nie później jak w terminie 10 dni od zawarcia umowy, Sprzedawca zawiadomi Klienta o przeszkodach i uzgodni z nim dalszą procedurę postępowania (nowy termin dostawy lub rozwiązanie/zmianę umowy).
 4. Dostawa odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szczegółowe warunki realizacji dostawy przez kuriera dostępne są na stronie: https://gls-group.eu/PL/pl/doreczenie lub https://inpost.pl/pomoc?fulltext=paczkomat. Klient nie ma możliwości zamówienia dostawy na wskazany dzień lub godzinę.
 5. Sprzedawca dostarczy Klientowi zakupiony Towar w stanie wolnym od wad. W przypadku podejrzenia uszkodzenia Towaru w transporcie, Klient winien sprawdzić towar w obecności kuriera i w razie stwierdzenia uszkodzeń spisać stosowny protokół szkody (zaznaczyć stwierdzone uszkodzenia w liście przewozowym) i o powyższym zawiadomić Sprzedawcę. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia w transporcie już po odebraniu towaru od przewoźnika, Klient powinien zawiadomić Sprzedawcę lub przewoźnika niezwłocznie, nie później jak w terminie 7 dni od odebrania towaru celem protokolarnego stwierdzenia stanu przesyłki. Powyższe zachowanie się Klienta usprawni procedurę reklamacyjną w sprawie dostarczenia Towaru uszkodzonego.
 6. Koszt dostawy jest zależny od gabarytu. Koszt dostawy: GLS -12,99 zł, Paczkomaty InPost - 9,99 zł, GLS za pobraniem - 19,99 zł. W przypadku zamówień powyżej 150 PLN, przesyłka jest darmowa (z wyjątkiem zakupów "za pobraniem").
 7. Produkty ciężkiego fitnessu (np. bieżnie) wysyłane są na paletach. Przesyłka paletowa dostarczana jest w systemie BURTA-BURTA (czyli tzw. dostawę przez kuriera do pierwszysch drzwi, co w większości przypadków oznacza dostarczenie na posesję lub przed wejście do budynku).
 Sposoby płatności i zwrot należności
 1. Klient może dokonać zapłaty za zamówione Towary w następujący sposób:
  a/ przy skorzystaniu z płatności on-line - za pośrednictwem serwisu PayU, przy wykorzystaniu usługi "szybkich przelewów" oferowanych przez poszczególne banki.
  b/ płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
  c/ dokonując opcji wyboru wysyłki Towaru za pobraniem - realizując płatność gotówką, kurierowi/innemu uzgodnionemu przewoźnikowi podczas dostawy.
 2. Klient dokonuje wyboru jednej określonej formy płatności za całe zamówienie przy składaniu zamówienia.
 3. W zależności od dokonanego przez Klienta wyboru sposobu płatności:
  a/ przy wyborze płatności on-line (szybkim przelewem) należność za Towar pobierana jest jako przedpłata, co oznacza że Towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy. Czas zapłaty nie może przekroczyć 3 dni roboczych, w przypadku braku zapłaty w tym terminie, zamówienie zostanie anulowane,
  b/przy wyborze płatności gotówką przy odbiorze (za pobraniem), należność za Towar pobierana jest w chwili dostawy Towaru.
 4. W przypadku, gdy Klient nie dokonał zapłaty i odbioru Towaru przesyłki płatnej za pobraniem, umowa ulega rozwiązaniu z upływem 3 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę z powrotem niepodjętej przesyłki - chyba, że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą i uzgodni warunki ponownej dostawy i dostawa ta zostanie zrealizowana. W razie ponownej dostawy Towaru, Klient ponosi opłatę za przesyłkę w wysokości i na zasadach określonych przy złożeniu zamówienia. Sprzedawca może na zasadach określonych w kodeksie cywilnym dochodzić od Klienta naprawienia szkody związanej z nienależytym wykonaniem umowy sprzedaży.
 5. W przypadku, gdy Klient nie odebrał Towaru, za który uprzednio zapłacił, Towar przesyłany jest zwrotnie do Sprzedawcy. Klient ma możliwość zlecenia ponownego wysłania Towaru. W razie niezgłoszenia przez Klienta woli ponownego wysłania mu Towaru, Umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu z upływem 10 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę towaru z powrotem. Sprzedawca może na zasadach określonych w kodeksie cywilnym dochodzić od Klienta naprawienia szkody związanej z nienależytym wykonaniem umowy sprzedaży.
 6. Usługę "szybki przelew elektroniczny" za pośrednictwem portalu PayU realizuje PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186.
 7. Szczegółowe warunki realizacji płatności on-line za pośrednictwem portalu PayU dostępne są na stronie internetowej, po kliknięciu TUTAJ. Klient winien zapoznać się z tymi warunkami.
VI 
 Uprawnienie do odstąpienia od umowy przez Konsumentów
 1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Termin został wydłużony do trzydziestu dni od daty zawarcia umowy.
 2. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem albo oświadczenia wraz z Towarem na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy w drodze elektronicznej za pośrednictwem maila lub strony internetowej. W wypadku złożenia przez konsumenta oświadczenia drogą elektroniczną Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie na trwałym nośniku w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Klient odstępując od umowy, może posłużyć się formularzem, którego wzór znajduje się na stronie http://bit.ly/ZwrotSpokey i który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Złożenie samego oświadczenie bez jednoczesnego zwrotu Towaru pociąga za sobą obowiązek niezwłocznego zwrotu Towaru, nie później jak w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument odstąpił od umowy. Termin został wydłużony do 30 dni od daty zawarcia umowy.
 5. Uiszczona przez Klienta cena za Towar wraz z kosztami przesyłki do Klienta (kosztami, które poniósł Klient, a jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę - kosztami zwykłego najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę), zostanie Klientowi zwrócona niezwłocznie po odstąpieniu przez Klienta od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
 6. Zwrot Towaru dokonywany w skutek realizacji prawa odstąpienia przez konsumenta następuje na koszt Klienta i konsument decydujący się na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy musi liczyć się z koniecznością poniesienia tego kosztu.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 8. Klientom nie będącym konsumentami nie przysługuje prawo odstąpienia na nasadach określonych w niniejszym punkcie.
VII 
Procedura reklamowania wadliwego Towaru
 1. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta. Klientowi, w przypadku stwierdzenia wady fizycznej Towaru w okresie 2 lat od wydania mu Towaru, przysługują roszczenia z tytułu rękojmi. Reklamacji nie podlegają Towary wolne od przyczyn późniejszego powstania wad, w tym w szczególności Towary uszkodzone przez Klienta, uszkodzone w związku niewłaściwym użytkowaniem lub montażem niezgodnym z zaleceniem Sprzedawcy, niewłaściwą konserwacją lub niewłaściwym środowiskiem użytkowania. Informacje dotyczące Towaru i sposobu użytkowania, montażu, konserwacji lub środowiska użytkowania, są dołączone do Towaru i Klient przed montażem i uruchomieniem rzeczy ma obowiązek się z nimi zapoznać oraz sprawdzić kompletność sprzętu. W przypadku wątpliwości co do sposobu montażu, użytkowania lub konserwacji Towaru, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą, w celu wyjaśnienia wątpliwości.
 2. Każdy Klient Sklepu winien zbadać rzecz zakupioną w Sklepie w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju. Klient, który jest przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sklepu o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sklepu niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
 3. Wady ujawnione w okresie rękojmi będą usuwane przez Sprzedawcę w sposób i na zasadach uregulowanych przepisami kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu.
 4. Sklep ustosunkuje się do zgłoszonych przez Klienta roszczeń w terminie 14 dni.
 5. Wymiana lub naprawa rzeczy wadliwej odbywa się na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy, z zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy koszt demontażu i ponownego zamontowania przewyższa cenę rzeczy, Sklep może odmówić demontażu i ponownego zamontowania takiej rzeczy. W przypadku, gdy Klient jest Konsumentem, Sklep odpowiada za koszt demontażu wadliwej rzeczy i ponownego zamontowania rzeczy wolnej od wad w granicach - do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. Zwyczajowy koszt dostarczenia rzeczy wadliwej na adres Sprzedawcy obciąża Sklep.
 6. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi winien zgłosić Sprzedawcy zawiadomienie o wadzie (reklamacja). Wraz z reklamacją, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej, Klient obowiązany jest przedstawić reklamowany towar. Sklep udostępnia w Serwisie formularz reklamacyjny, którym Klient może posłużyć się zgłaszając reklamację. Reklamacja powinna wskazywać okoliczności istotne z punktu widzenia możliwości rozpatrzenia reklamacji. Do reklamacji należy dołączyć dowód potwierdzający, że reklamacja dotyczy rzeczy zakupionej w Sklepie w oznaczonym czasie.
 7. W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego, Klient może przed wysłaniem Towaru wadliwego na wskazany powyżej adres, przesłać drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego na stronie formularza, zgłoszenie reklamacyjne wraz ze zdjęciem/zdjęciami reklamowanego Towaru potwierdzającymi istnienie wady i dokumentem potwierdzającym moment zakupu tego Towaru w Sklepie.
 8. Reklamację uznaje się za złożoną z chwilą dostarczenia wadliwego towaru Sprzedawcy, chyba że w danym przypadku, Sklep zwolni Klienta z obowiązku przedstawienia wadliwego towaru. Po wysłaniu zgłoszenia reklamacji poprzez wykorzystanie udostępnionego formularza, Klient otrzyma od Sklepu potwierdzenie otrzymania zawiadomienia o wadzie. Potwierdzenie może zawierać indywidualne dyspozycje prowadzące do uproszczenia lub skrócenia procedury reklamacyjnej. Jeżeli potwierdzenie nie zawiera żadnych dyspozycji stanowiących odstępstwo od reguł określonych zapisami niniejszego regulaminu, Klient powinien niezwłocznie przesłać reklamowany Towar wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym na adres siedziby Sprzedawcy.
 9. Jeżeli towar oferowany w Sklepie objęty jest gwarancją Producenta lub Sprzedawcy, w opisie takiego Towaru jest zawarta wyraźna informacja w tym przedmiocie. W takim wypadku do Towaru dołączane jest oświadczenie gwarancyjne gwaranta (dokument gwarancyjny), określające uprawnienia, jakie wiążą się z udzieloną gwarancją i zasady realizacji roszczeń z gwarancji. Wykonywanie uprawnień z rękojmi jest niezależnie od ewentualnych uprawnień wynikających z gwarancji, gdy jest ona udzielana.
VIII 
 Wymagania techniczne, funkcjonalność usług Sklepu
 1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu konieczne jest: połączenie z Internetem, posiadanie konta e-mail, włączona obsługa JavaScript, korzystanie z wybranej przeglądarki internetowej w wersjach: Internet Explorer w wersji 7.x wzwyż, Opera w wersji 9.x wzwyż, Firefox w wersji 2.x wzwyż lub Chrome w wersji 1.x wzwyż (rekomendowane Chrome i Firefox). Przeglądarka powinna obsługiwać technologię "cookies";
 2. Klient może zgłosić Sprzedawcy na adres e-mail sklep@spokey.pl zastrzeżenia w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu, wskazując te nieprawidłowości i ich datę. Zgłoszenia Klientów mają na celu poprawę funkcjonowania Sklepu. Sprzedawca dołoży starań, aby zgłoszenie w tym zakresie zostało rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
 3. Sprzedawca zapewnia, że dąży do zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać w rozsądnym terminie istotne nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 4. W przypadku dokonania zapłaty za Towar (za pomocą płatności on-line) oraz braku zmiany statusu zamówienia przez dłużej niż dwa dni robocze, Klient powinien zgłosić reklamację dotyczącą płatności, którą należy wysłać na e-mail sklep@spokey.pl wskazując charakter nieprawidłowości i dane Klienta.
IX 
 Rejestracja w Serwisie
 1. Rejestracja w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie formularza "Rejestracja w Serwisie". Rejestracja w serwisie wymaga podania wymaganych w formularzu rejestracyjnych danych, niezbędnych do założenia, utrzymywania i korzystania z konta użytkownika Sklepu oraz realizacji i obsługi składanych zamówień. Do skutecznej rejestracji wymagane jest aktywowanie konta. O procedurze rejestracji Klient jest informowany w toku rejestracji konta.
 2. Dodatkowo Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych lub do otrzymywania drogą elektroniczną lub za pomocą innych urządzeń telekomunikacyjnych informacji handlowej lub o charakterze marketingowym. Zgoda w tym zakresie może być w każdym czasie odwołana.
 3. Klient może w każdym czasie usunąć swoje konto lub zażądać jego usunięcia przez Sprzedawcę.
 4. Klient winien zachować w tajemnicy login i hasło dostępu do konta i nie udostępniać go innym.
 5. Sprzedawca może usunąć konto Klienta w następujących sytuacjach:
  a/gdy Klient narusza niniejszy regulamin,
  b/ podał przy rejestracji nieprawdziwe dane,
  c/ gdy Klient podał nieprawdziwe dane przy składaniu zamówienia,
  e/ gdy Klient podał nieprawdziwe dane przy dokonywaniu płatności za zamówienia za pośrednictwem serwisu PayU.
 6. Za podanie nieprawdziwych danych w zakresie adresu zamieszkania (siedziby) lub adresu do dostawy uznaje się:
  a/ jednokrotnie nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją "adresat nieznany", "adresat wyprowadził się" lub inną równoważną,
  b/ dwukrotne nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją inną niż określona w punkcie a) powyżej.
 7. W przypadku usunięcia konta, wszelkie złożone zamówienia ulegają natychmiastowemu anulowaniu, co nie wyłącza prawa Sprzedawcy do dochodzenia od Klienta odszkodowania.
 8. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu konieczne jest: połączenie z Internetem, posiadanie konta e-mail, włączona obsługa JavaScript, korzystanie z wybranej przeglądarki internetowej w wersjach: Internet Explorer w wersji 7.x wzwyż, Opera w wersji 9.x wzwyż, Firefox w wersji 2.x wzwyż lub Chrome w wersji 1.x wzwyż (rekomendowane Chrome i Firefox). Przeglądarka powinna obsługiwać technologię "cookies";
 9. Klient może zgłosić Sprzedawcy na adres e-mail sklep@spokey.pl zastrzeżenia w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu, wskazując te nieprawidłowości i ich datę. Zgłoszenia Klientów mają na celu poprawę funkcjonowania Sklepu. Sprzedawca dołoży starań, aby zgłoszenie w tym zakresie zostało rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
 10. Sprzedawca zapewnia, że dąży do zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać w rozsądnym terminie istotne nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 11. W przypadku dokonania zapłaty za Towar (za pomocą płatności on-line) oraz braku zmiany statusu zamówienia przez dłużej niż dwa dni robocze, Klient powinien zgłosić reklamację dotyczącą płatności, którą należy wysłać na e-mail sklep@spokey.pl wskazując charakter nieprawidłowości i dane Klienta.
 Postanowienia końcowe
 1. Klient przed rejestracją w Serwisie lub przed złożeniem zamówienia, obowiązany jest zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i Polityką prywatności dostępnymi w Serwisie. W przypadku trudności w zrozumieniu dowolnego zapisu, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w celu usunięcia wątpliwości na tle znaczenia określonego zapisu.
 2. Klient powinien korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami. Klient nie może dostarczać Sprzedawcy za pośrednictwem Serwisu treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa lub naruszające prawa lub dobra osobiste osób trzecich.
 3. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu i Polityki Prywatności, do umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu oraz do innych stosunków prawnych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy Kodeks cywilny i innych odpowiednich zakresem przepisów prawa.
 4. W razie powstania sporu pomiędzy Klientem i Sprzedawcą na tle stosowania niniejszego Regulaminu lub wykonywania uprawnień lub zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca i Klient będą współdziałać w celu ugodowego rozstrzygnięcia sporu. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w okresie 30 dni, strony poddadzą spór pod rozstrzygniecie właściwego sądu powszechnego. W odniesieniu do sprzedaży na rzecz przedsiębiorcy i w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla Sprzedającego.
 5. W przypadku nieważności określonego zapisu Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Jeżeli którykolwiek z zapisów Regulaminu ustala warunki mniej korzystne dla Klienta będącego konsumentem, niż odpowiednie przepisy prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym, może on powoływać się w odniesieniu do Sprzedawcy na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail).
 7. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce "Regulamin". W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, gdy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnie obowiązującej wersji.

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej: zużytego sprzętu) łącznie z innymi odpadami.

Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany ? zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem:

Magazyn, serwis: PANATTONI PARK RUDA ŚLĄSKA III, HALA B, Ul. Rodziny Gurtlerów 100, 41-700 Ruda Śląska

 

Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w w/w przypadku proszę zgłaszać na przykład w następujący sposób: mailowo na adres reklamacje@spokey.pl lub telefonicznie pod numerem 32 317 20 62.