Polityka prywatności

Warunki ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym https://spokey.pl (oraz jego subdomen, m.in. biznes.spokey.pl), zwanego dalej "Serwisem".
 2. Administratorem (dalej: ADO) danych osobowych Użytkowników Serwisu, w tym osób korzystających z Serwisu lub zamawiających w Serwisie towary lub usługi jest Spokey Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-203), al. Roździeńskiego 188C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, posiadająca numer statystyczny REGON 471323630, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 731-11-59-686, o kapitale zakładowym 3 600 000, 00 PLN.
 3. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych lub osób trzecich i jest prawnie chroniona.
 4. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik lub Klient Serwisu powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 5. Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierających informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzające rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujące lub sprzyjające działaniom przestępczym, naruszające prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

Administracja danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników lub Klientów Serwisu, w tym osób zamawiających w Serwisie usługę dostępu do treści cyfrowych określonych Produktów oferowanych w Serwisie, są chronione i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie danych osobowych, w tym przy uwzględnieniu zapisów i wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego RODO.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią i adekwatną do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów/Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 3. Dane na stronie Serwisu szyfrowane są 256-bitowym systemem SSL.
 4. W sprawie swoich danych osobowych Użytkownik może kontaktować się z Administratorem pod adresem siedziby ADO (Al. Roździeńskiego 188 C, 40-203 Katowice) lub poprzez zapytanie zgłoszone na adres biuro@spokey.pl.
 5. Administrator  zbiera i wykorzystuje dane o Klientach/Użytkownikach Serwisu pozyskane od osób, których te dane dotyczą, w następstwie rejestracji przez nich konta w Serwisie, składania i realizacji zamówień lub korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu. Źródłem pochodzenia danych są informacje podane przez Klienta/Użytkownika, w tym dane podane za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie internetowej Serwisu. Podanie danych odbywa się dobrowolnie i warunkach swobody podejmowania decyzji.
 6. W procesie zbierania i przetwarzania danych Serwis kieruje się zasadami: rzetelności, przejrzystości, postępowania zgodnego z prawem, ograniczonego do konkretnego celu przetwarzania, zasadą minimalizacji danych (zbierane są dane niezbędne do realizacji w niezbędnym czasie określonego celu przetwarzania), ich prawidłowości, przechowywania w formie umożliwiającej identyfikację Użytkownika/Klienta, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celu przetwarzania (zasada ograniczonego przechowywania), bezpieczeństwa przetwarzania, w warunkach zapewniających integralność i poufność danych.
 7. Dane osobowe Klientów/Użytkowników Serwisu w zakresie: imienia i nazwiska, adresu e-mail, telefonu, adresu IP, adresu zamieszkania/siedziby, adresu korespondencyjnego, adresu dostawy, nr rachunku bankowego lub NIP, przetwarzane są w następujących celach:

a/ utworzenia przez Klienta/Użytkownika konta w Serwisie i jego utrzymywania, w tym umożliwienia Użytkownikowi korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

b/ wykonania umowy, której Klient Serwisu/Użytkownik jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

c/ potwierdzenia przyjęcia zamówienia i wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

d/ dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

e/ w przypadku udostępnienia danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowej, w tym zamówienia Newsletter – realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług drogą elektroniczną lub telefoniczną, w oparciu o zgodę uprawnionego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Zbierane informacje o charakterze informatycznym (takie jak: adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny komputera) pozwalają Administratorowi dostosowywać strony Serwisu do urządzenia, z którego Użytkownik/Klient korzysta i zapewniają bezpieczeństwo transakcji.
 2. Podanie danych służących realizacji zamówienia jest wymogiem prawnym i niezbędnym warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usługi lub sprzedaży i jej wykonania przez ADO.
 3. Podanie danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora jest dobrowolne.
 4. Marketing bezpośredni wykonywany jest zgodnie z art. 172 ust. 1 i nast. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Podanie danych w celu utworzenia i utrzymywania konta w Serwisie jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji tego celu. Niepodanie danych uniemożliwi założenie konta. Podanie danych w celu korzystania z innych funkcjonalności Serwisu jest dobrowolne a nie podanie ich uniemożliwi skorzystanie z określonych uprawnień lub funkcjonalności.
 6. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników będą podmioty powiązane z Administratorem, w tym pracownicy, współpracownicy i osoby świadczące usługi dla Administratora i podmiotów powiązanych, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych lub których upoważni do ich przetwarzania, w szczególności osoby wspierające Administratora w prowadzeniu Serwisu, w dostarczeniu infrastruktury teleinformatycznej, w wykonaniu umowy sprzedaży towaru, umowy o świadczenie usługi dostarczenia treści cyfrowych, w tym w zakresie usług IT, usług transportowych i operacji płatniczych itp. 
 7. W celu wykonania umowy i w związku z udostępnieniem w Serwisie określonych form płatności za sprzedany towar/usługę, ADO może przekazywać dane osobowe do innych odbiorców lub kategorii obiorców związanych z określonym sposobem płatności wybranym przez Klienta/Użytkownika Serwisu, w tym:

  1) do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z/ze:

  a. świadczeniem przez Bank na rzecz Właściciela Serwisu usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez Klientów Serwisu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  c. weryfikacją przez Bank należytego wykonania umów zawartych z Serwisem, w szczególności celem zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  2) do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z:

  a. możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za dostęp do Produktu lub za e-usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w  ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” lub „Twisto Pay” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także w celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, gdy podanie danych jest warunkiem zawarcia Umowy, podanie tych danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia Umowy  i zrealizowania przez Serwis zamawianego świadczenia/usługi. Gdy podanie przez Klienta/Użytkownika Serwisu danych osobowych następuje w celu i w związku z przekazaniem danych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży usługi, przekazanie danych jest warunkiem zawarcia umowy w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Serwis.
 9. W razie przekazania danych osobowych do Banku w celu i w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych na rzecz Serwisu przy użyciu internetowych instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Serwisu. W przypadku przekazania danych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z Serwisem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Serwisem a Bankiem.
 10. W razie przekazania danych osobowych Klienta Serwisu do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z zaproponowaniem dokonania zapłaty ceny za nabytą usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” lub „Twisto Pay” i udostępnieniem tej formuły przez Serwis, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Serwis i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Serwisem a Twisto Polska Sp. z o.o.
 11. Dane osobowe Klientów/Użytkowników mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 12. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 13. W oparciu o dane osobowe Klientów/Użytkowników Serwisu nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym poprzez profilowanie.

Zmiana i usuwanie danych osobowych; uprawnienia Użytkowników

 1. Użytkownik lub Klient Serwisu ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje mu prawo do żądania usunięcia jego danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 2. Z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta/Użytkownika Serwisu, przysługuje mu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, w przypadku gdy podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit f RODO).  Może też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres wynikający z przepisów prawa, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy lub z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. W zakresie obowiązków związanych z  prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej dane osobowe będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa. Dane udostępnione w celach marketingowych lub w celach utrzymywania konta w Serwisie będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody uprawnionego przed jej cofnięciem, ani na prawidłowość czynności stanowiących realizację określonego celu przetwarzania.
 4. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane te nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.
 5. Zgromadzone przez Administratora dane osobowe Klienta/Użytkownika Serwisu widoczne są po jego zalogowaniu się do konta. Możliwa jest ich edycja oraz usunięcie za pośrednictwem obsługi Serwisu. Aby zobaczyć, zmienić, sprostować, uaktualnić lub usunąć dane osobowe należy przesłać stosowną wiadomość e-mail na adres:  biuro@spokey.pl lub listownie na adres siedziby ADO. Żądanie powinno zawierać imię i nazwisko Klienta/Użytkownika. ADO może wezwać Klienta/Użytkownika o wskazanie również danych identyfikacyjnych uzupełniających (np. adres zamieszkania) w razie wątpliwości co do osoby zgłaszającej żądanie. 
 6. W przypadku naruszenia przez ADO przy przetwarzaniu danych osobowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, uprawnionemu, właścicielowi danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mechanizm cookies

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny dane dotyczące wizyt wszystkich Użytkowników, takie jak adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te są używane do analizy statystycznej zachowań Użytkowników w Serwisie.
 2. Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies), które służą identyfikacji Użytkowników, którzy odwiedzili Serwis w celach spersonalizowania treści i reklam (Google Adwords, Remarketing), aby oferować funkcje społecznościowe (Facebook, Instagram, Youtube) i analizować ruch w naszej witrynie (Google Analytics). 
 3. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
 4. Partnerzy Administratora lub Klienta/Użytkownika Serwisu mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Użytkownika lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.
 5. Pliki cookies wykorzystywane przez Serwis:
NAZWA PLIKU COOKIE RODZAJ PLIKU COOKIE CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKU COOKIE CZY USUNIĘCIE PLIKU UNIEMOŻLIWI KORZYSTANIE Z WITRYNY?
__utma Trwały Przechowuje ilość odwiedzin strony przez danego użytkownika. Czas pierwszych odwiedzin, poprzednich i obecnych. (Google Analytics) Nie
__utmc  __utmb Sesyjny Sprawdza jak szybko odwiedzający opuszcza witrynę. (Google Analitycs) Nie
__utmz Trwały Przechowuje informację o tym,  czy odwiedzający przeszedł na stronę z wyszukiwarki( jeśli tak to słowo,  którego użył do wyszukania strony) lub za pomocą innej witryny (link,  z którego przeszedł na stronę). Nie
kanSession Sesyjny Uwierzytelnienie użytkownika po zalogowaniu Tak

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do jego urządzenia poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. 
 2. Szczegółowe instrukcje poszczególnych producentów przeglądarek internetowych dotyczące sposobów zarządzania plikami cookies można odnaleźć pod adresami:

-Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 

-Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

- Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

- Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

- Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html.   

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub Produktów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem, których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności przy odpowiednim zabezpieczeniu praw nabytych przez poszczególnych Klientów/Użytkowników, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw Klienta/Użytkownika.

Zmiany Polityki Prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeżeli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi Użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie odpowiedniego komunikatu na stronie Serwisu lub poprzez przesłanie informacji na udostępniony przez Użytkownika adres e-mail.  

Katowice, dnia 06.05.2020 r.